Privacy policy - Regulamin szkoły spadochronowej KrakSkyPOLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

www.kraksky.pl   • 1. Informacje ogólne

 

 1. Niniejszy dokument określa zasady prywatności na stronie serwisu www.kraksky.pl   w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Administratora.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).  
 3. Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO Administratorem danych jest  Szkoła Spadochronowa KRAKSKY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Węgrzcach Wielkich, adres siedziby: Węgrzce Wielkie 616, 32-002 Węgrzce Wielkie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000873176, NIP 6832112497, REGON 387678720.
 4. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących użytkowników strony internetowej. 
 5. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. 

 

 • 2. Zasady przetwarzania danych osobowych

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 RODO tj. 
 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;(„ograniczenie celu”);
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;(„minimalizacja danych”);
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność”).

  

 

 • 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania 

 

 1. Dane osobowe zbierane na stronie www.kraksky.pl  obejmują takie informacje jak: imię, nazwisko, adres e -mail, telefon, adres do dostawy.
 2. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klientów Serwisu Internetowego. Jednakże podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą  lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.
 5. Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane również na podstawie:
 1. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 2. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. 

 

 • 3.  Odbiorcy danych osobowych 
 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z przepisów prawa, ze zgody klienta, oraz zakresu usług z jakich korzysta klient.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy państwa, dostawcy usług, pracownicy, współpracownicy administratora, biuro rachunkowe.

 

 • 4.  Twoje prawa w ochronie danych osobowych
 1. Z uwagi na dobrowolny charakter podania  swoich danych osobowych, masz prawo 
 1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO)
 2. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
 3. usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO )
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)
 5. przenoszenia swoich danych osobowych (ar. 20 RODO )
 6. do sprzeciwu (art. 21 RODO)
 1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 2. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być  cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 • 5.   Dostawcy usług płatniczych

 

 1. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz  operatora płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.
 2. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz operatora płatności Pay Pal ( PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg), w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.POLITYKA COOKIES

 

 • 1. Co to są pliki cookies i w jakim celu są stosowane w stosunku do klientów.

 

 1. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia końcowego Klienta w związku z korzystaniem ze strony internetowej  www.kraksky.pl .
 2. Przechowuje się w nim informacje, których Administrator  może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez klienta i aby zbierać dane statystyczne dotyczące strony. 
 3. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie strony internetowej. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Stronę Internetową indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić klientowi korzystanie ze Strony Internetowej, poprzez zapamiętanie podanych raz informacji, tak aby klient za każdym razem nie musiał ich podawać, jak również pliki cookies służą dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jego preferencji. 
 5. Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – a tam samym zostać uznane za dane osobowe. W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą. Informacja dotycząca informacji zbieranych przez pliki cookies jest również udostępniana m.in. w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas pierwszej wizyty na stronie www.
 6. Klient może sprzeciwić działaniom podjętym przez Administratora, a w przypadku wyrażenia zgody może być ona cofnięta w dowolnym momencie.

 

 • 2. Jakiego rodzaju pliki cookies są stosowane .

 

 1. Administrator stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta Strony Internetowej i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta Strony Internetowej. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Strony Internetowej.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Strony Internetowej i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Strony Internetowej. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Strony Internetowej.
 3. Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Strony, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Strony Internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Strony Internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony Internetowej. • 3. Dodatkowe informacje w sprawie cookies

 

 1. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Strony Internetowej. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
 2. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 3. Korzystamy z usług:
 1. Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analityki ruchu w Serwisie. Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.
 2. Google Ads dostarczanych przez Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland w celu optymalizacji wyświetlania reklam, remarketingu oraz popularyzacji Serwisu.
 1. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia zgody. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Niniejsza wersja polityki prywatności i cookies obowiązuje od dnia 19.07. 2021 r. 0
  0
  Your cart
  Your cart is emptyBack to shop