Skoki odbywają się od czwartku do niedzieli. Potrzebujesz więcej szczegółów? Zadzwoń: +48 517 957 120

REGULAMIN SERWISU INTERENETOWEGO

www.kraksky.pl  

 

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Aeroklub Krakowski – AEROKLUB KRAKOWSKI z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 42/103, 30-552 Kraków, stowarzyszenie rejestrowe wpisane do rejestru stowarzyszeń oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000110651, NIP: 6821001920, REGON: 350183699 – podmiot zarządzający terenem lotniska w Pobiedniku Wielkim.
 2. Aeroklub Podhalański – AEROKLUB PODHALAŃSKI, z siedzibą w Łososinie Dolnej, Łososina Dolna Lotnisko, 33-314 Łososina Dolna, stowarzyszenie rejestrowe wpisane do rejestru stowarzyszeń oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000039831, NIP: 7341028026, REGON: 490421041 – podmiot zarządzający terenem lotniska w Łososinie Dolnej.
 3. Klient –osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, na rzecz której Usługodawca świadczy usługi określone niniejszym Regulaminem (w przypadku osób niemających pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług ).
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Obdarowany – osoba, która po dokonaniu rezerwacji i okazaniu Vouchera jest uprawniona do realizacji usługi świadczonej przez Usługodawcę;
 7. Produkt- usługi lub vouchery na usługi , będące przedmiotem oferty Sprzedawcy;
 8. Okres ważności – dotyczy usługi, a także vouchera i oznacza czas, w którym usługa musi zostać faktycznie zrealizowana. Po upływie tego okresu realizacja usługi nie jest możliwa. Okres ten jest podany na voucherze lub w potwierdzeniu zamówienia usługi.
 9. Rezerwacja – zgłoszenie przez klienta/obdarowanego preferowanego terminu realizacji usługi poprzez samodzielne wypełnienie formularza rezerwacyjnego. Zgłoszony termin musi zostać potwierdzony przez Usługodawcę elektronicznie lub telefonicznie.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin,  dostępny pod adresem www.kraksky.pl .  
 11. Sprzedawca i Usługodawca –  STOWARZYSZENIE SKYDIVE KRAKÓW, Węgrzce Wielkie 616, 32-002 Węgrzce Wielkie, NIP: 6832121243
 12. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży produktów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 13. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej.
 14. Voucher – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (obdarowanego) do skorzystania z usług świadczonych przez Szkołę Spadochronową KRAKSKY określonych w tym dokumencie, posiadający indywidualny numer identyfikacyjny. Voucher może posiadać dedykację dla obdarowanego (o długości maksymalnej 100 znaków).
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów. 

 

 

 • Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem strony  www.kraksky.pl .
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w serwisie internetowym www.kraksky.pl   lub  podstronach, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu  jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Uznaje się, że przeczytanie i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez Przedsiębiorcę informacji konsumentowi, o których jest mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta – Dz. U. z 2014 poz. 827), informacje te są zawarte w poniższych punktach regulaminu.
 5. Korzystanie z serwisu  jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript.
 6. Klient zobowiązany jest do:
 1. podawania przy zamówieniu w ramach serwisu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych, jak również ich niezwłocznego aktualizowania.
 2. korzystania z usług udostępnianych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy, serwisu i innych Klientów ;
 3. korzystania z usług udostępnianych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa i  postanowieniami Regulaminu. 
 1. Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym regulaminie i ustawą o prawach Konsumenta (prawo odstąpienia od umowy, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, niedozwolone postanowienia umowne) stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 • Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

 1. Usługi są świadczone przez Usługodawcę nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
 2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Usługobiorców :

 

 1. Składanie zamówienia oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 2. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Usługobiorcą za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Usługobiorcą/Klientem a Usługodawcą lub zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.
 3. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę/Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 4. Rozwiązanie  umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed jej rozwiązaniem.

 

 

 • Umowa sprzedaży 

 

 1. Informacje prezentowane na stronie Serwisu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami usługi będącej przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, klient jest informowany na stronach serwisu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową. 
 3. Zamówienia można składać 24h na dobę. Warunkiem złożenia Zamówienia na produkty jest wypełnienie formularza zamówienia oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W celu dokonania zamówienia należy dokonać wyboru Produktów  dostępnych w sprzedaży, określić ich ilość, wybrać ew. dodatkowe parametry wymagane w formularzu ( wybranie usługi, podanie swoich niezbędnych danych, podanie pozostałych informacji ), zaakceptować niniejszy Regulamin. 
 5. Całkowita wartość zamówienia i ostateczna cena zamówienia znajduje się w podsumowaniu płatności i jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia. Następnie klient wybiera formę płatności. 
 6. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej serwisu, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 7. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zakupiony Produkt.
 8. Warunkiem aktywacji usługi jest dokonanie zapłaty w wysokości składanego zamówienia. 
 9. W odniesieniu do voucherów w żadnym wypadku nie podlegają one wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do realizacji usługi z zastrzeżeniem zakupów dokonanych na odległość regulowanych właściwą Ustawą.
 10. Voucher jest dostarczany do klienta zgodnie z jego wyborem w następujący sposób:
 1. drogą mailową jako eVoucher na wskazany przez klienta adres e-mail, bezpośrednio po złożeniu zamówienia,

 

 

 • Płatności 

 

 1. Klient może wybrać następujące metody płatności:
 1. płatność elektroniczna wraz z kartami płatniczymi (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta.);
 1. Operatorem płatności elektronicznej jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186. 
 2. Operatorem płatności elektronicznej jest również Pay Pal ( PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg).
 3. Użytkownik dokonując płatności elektronicznej zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
 4. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
 5. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej (lub innego rachunku dokumentującego sprzedaż w formie elektronicznej).  

 

 • Warunki rezerwacji i realizacji usługi 

 

 1. Klient/obdarowany może zrealizować zakupioną usługę/voucher w okresie ważności w miesiącach od kwietnia do października. W celu realizacji usługi – klient/obdarowany musi dokonać rezerwacji przed upływem okresu ważności, celem dokładnego ustalenia takich szczegółów realizacji usługi jak: miejsce i czas realizacji, dane klienta/obdarowanego i wszelkich innych niezbędnych szczegółów.
 2. W celu zmiany terminu realizacji usługi/voucheru na inny termin – klient/obdarowany zobowiązany jest skontaktować się najpóźniej na trzy dni robocze przed ustalonym terminem realizacji ze Szkołą Spadochronową KRAKSKY. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 2 razy, z tym zastrzeżeniem, że po upływie okresu ważności taka zmiana nie jest już możliwa.
 3. Szkoła Spadochronowa KRAKSKY zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby realizacja usługi/vouchera nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla klienta/obdarowanego, niemniej nie jest w stanie zagwarantować realizacji usługi w każdym wskazanym przez klienta/obdarowanego terminie.
 4. Niezrealizowanie usługi/vouchera w okresie ważności, jak również brak rezerwacji przed upływem okresu ważności, oznacza wygaśnięcie wszelkich praw związanych z umową, w szczególności powoduje brak możliwości realizacji usługi/vouchera przez klienta/obdarowanego i z tego tytułu nie przysługują klienta/obdarowanego żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej ceny.
 5. Klient/obdarowany ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń osób reprezentujących Szkołę Spadochronową KRAKSKY.
 6. Szkoła Spadochronowa KRAKSKY może odmówić realizacji usługi/vouchera, jeżeli klient/obdarowany nie stosuje się do poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną klienta/obdarowanego.
 7. Szkoła Spadochronowa KRAKSKY może także zażądać podpisania przez klienta/obdarowanego dodatkowego oświadczenia związanego z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji usługi/vouchera. Odmowa podpisania w/w dokumentu stanowi dla Szkoły Spadochronowej KRAKSKY podstawę odmowy realizacji usługi/vouchera.
 8. Klient/obdarowany powinien stawić się na miejsce realizacji usługi/vouchera minimum 15 minut przed ustaloną godziną podczas rezerwacji, chyba że wymagane jest stawienie się wcześniej.
 9. Niestawienie się klienta/obdarowanego na miejsce realizacji usługi/vouchera lub jego spóźnienie dłuższe niż 15 minut w stosunku do godziny ustalonej w trakcie rezerwacji, powoduje całkowitą utratę uprawnień do realizacji usługi/vouchera, niezależnie od przyczyn, a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych – bez zwrotu kosztów przez Szkołę Spadochronową KRAKSKY.
 10. Zaplanowana godzina skoku przez klienta może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Szkoły Spadochronowej Kraksky w związku z tym, czas przebywania na lotnisku oraz oczekiwania na skok może się wydłużyć.
 11. Realizacja usługi/vouchera zależy od warunków pogodowych, w związku z czym Szkoła Spadochronowa KRAKSKY może odmówić realizacji usługi/vouchera, w sytuacji kiedy według jej oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu klienta/obdarowanego. Wówczas klient obdarowany może ustalić nowy termin realizacji usługi/vouchera. W sytuacji opisanej powyżej odmowy realizacji usługi/vouchera Szkoła Spadochronowa KRAKSKY nie pokrywa kosztów, jakie poniósł klient/obdarowany w związku z realizacją usługi/vouchera, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania.
 12. W sytuacji kiedy do niezrealizowania usługi/vouchera doszło z przyczyn technicznych niezależnych od Szkoły Spadochronowej KRAKSKY, takich jak w szczególności awarie maszyn i urządzeń, zmiana pogody, Szkoła Spadochronowa KRAKSKY nie pokrywa kosztów, jakie poniósł klient/obdarowany w związku z realizacją usługi/vouchera, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania.
 1. W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych do realizacji usługi/vouchera, które wiążą się z ryzykiem dla zdrowia lub życia klienta/obdarowanego, wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz obecność min. jednego z opiekunów na miejscu, w którym jest realizowana usługa/voucher. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla do odmowy realizacji usługi/vouchera.
 2. W przypadku odmowy realizacji usługi/vouchera przez Szkołę Spadochronową KRAKSKY związanej z opisanymi powyżej przypadkami, klientowi/obdarowanemu nie przysługują żadne roszczenia w szczególności roszczenia dotyczące ponownej realizacji usługi/vouchera, zwrotu pieniędzy lub innych poniesionych kosztów, takich jak np. koszty transportu i zakwaterowania.

 

 

 • Miejsce świadczenia usług i warunki

 

 1. Szkoła Spadochronowa KRAKSKY świadczy usługi na terenie Aeroklubu Krakowskiego na lotnisku w Pobiedniku Wielkim oraz na terenie Aeroklubu Podhalańskiego na lotnisku Łososina Dolna, gdzie prowadzone są szkolenia spadochronowe oraz wykonywane są skoki spadochronowe.
 2. Na terenie Aeroklubów znajdują się miejsca przeznaczone dla kierownictwa Szkoły Spadochronowej KRAKSKY, załogi, skoczków oraz osób towarzyszących.
 3. Uczestnik szkolenia (Klient/Obdarowany) ma prawo do: korzystania z infrastruktury oraz sprzętu spadochronowego Szkoły Spadochronowej KRAKSKY, wglądu do Regulamin Wykonywania Skoków i Zrzutów, Instrukcji Szkolenia i programów szkolenia Szkoły Spadochronowej KRAKSKY, zwracać się ze sprawami dotyczącymi szkolenia do instruktorów lub do Szefa Szkolenia, odmowy wykonania skoku szkoleniowego bez podania przyczyn (ze świadomością całkowitej utratę uprawnień do realizacji usługi/vouchera, niezależnie od przyczyn odmowy – bez zwrotu kosztów przez Szkołę Spadochronową KRAKSY).
 4. Uczestnik szkolenia (Klient/Obdarowany) ma obowiązek stosowania się do: poleceń instruktora, uczestnictwa w zajęciach teoretycznych i praktycznych, poinformowania o pogorszeniu samopoczucia lub stanu zdrowia, informowania instruktora prowadzącego o wątpliwościach i niejasnościach dotyczących szkolenia.
 5. Na terenie Aeroklubów, Szkoła Spadochronowa KRAKSKY świadczy usługi związane z wykonywaniem skoków szkoleniowych do świadectw kwalifikacji PJ, skoki  dla osób posiadających świadectwo kwalifikacji PJ oraz skoki z pasażerami. 
 6. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu na obszar kołowania statków powietrznych i rejon lądowania skoczków dla osób nie związanych z działalnością lotniczą. 
 7. Kierownik skoków wyznacza dla wszystkich skoczków miejsce przejścia z strefy bezpiecznej do punktu załadowania. 
 8. Na terenie lotniska Pobiednik Wielki oraz lotniska Łososina Dolna obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i zażywania substancji odurzających. 
 9. Podczas przejścia ze strefy bezpiecznej do statku powietrznego należy zachować szczególną ostrożność. 
 10. Na pokład statku powietrznego mogą wejść tylko osoby wpisane na listę załadowczą, a w przypadku uczniów – skoczków i pasażerów tandemowych dodatkowo za podpisem na liście załadowczej osoby nadzorującej. 
 11. Uczestnik skoków (Klient/Obdarowany) zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów lotniczych.
 12. Skoki można wykonywać wyłącznie na spadochronach zaakceptowanych przez Manifest Szkoły Spadochronowej KRAKSKY. 
 13. Skoczek spadochronowy posiadający świadectwo kwalifikacji PJ zobowiązany jest udostępnić swój komplet spadochronowy do kontroli stanu technicznego na każde wezwanie osób funkcyjnych Szkoły Spadochronowej KRAKSKY.
 14. Obowiązuje następująca kolejność oddzielania się od pokładu statku powietrznego: grupy FS (od największej do najmniejszej), grupy FF (od największej do najmniejszej), zespoły AFF, zespoły tandem, skoczkowie wykonujący skoki w kombinezonach typu ,,wingsuit” i ,,track”, zespoły CF; odstępstwami od tej reguły kieruje kierownik skoków.
 15. Obowiązuje separacja wysokości nad pasem startów i lądowań samolotów, nikt ze skoczków nie znajduje się nad pasem poniżej wysokości 400 metrów nad terenem.
 16. Lądowanie skoczków spadochronowych, uczniów skoczków, dopuszczalne jest tylko w kierunku nakazanym, podanym przed skokiem przez kierownika skoków.
 17. Zabronione jest lądowanie na pasie i drogach kołowania, w przypadku awaryjnego lądowania na tych elementach należy je bezzwłocznie opuścić z uwagą na ruch lotniczy.
 18. Przekraczanie pasa startowego dopuszczalne jest tylko po uprzednim zapoznaniu się, iż nie przebiega na nim żadna operacja lotnicza. 
 19. Do układania spadochronów będących na wyposażeniu Szkoły Spadochronowej KRAKSKY dopuszczone są tylko osoby uprawnione do tych czynności i należące do personelu Szkoły Spadochronowej KRAKSKY na podstawie umowy ze Szkołą Spadochronową KRAKSKY.
 20. Podczas poruszania się na terenie lotniska należy zwrócić szczególną uwagę na ruch lotniczy.
 21. Zabronione jest przekraczanie linii załadowania i podbieganie do samolotu w czasie kołowania.
 22. Na listę załadowczą wpisywane są tylko osoby zaplanowane do wykonywania skoku przez ,,Manifest” Szkoły Spadochronowej KRAKSKY, po uprzednim podaniu wszystkich wymaganych danych, przedstawieniu wymaganych dokumentów oraz podpisaniu wymaganych oświadczeń. 
 23. Podstawowym wyposażeniem skoczka jest komplet spadochronowy z AAD, wysokościomierz i nóż, przy skokach FS i FF również kask: skoczek spadochronowy może posiadać wyposażenie dodatkowe zaakceptowane przez kierownika skoków nie zagrażające jego bezpieczeństwu. 
 24. W sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje kierownik skoków. 
 25. Niezastosowanie się do powyższych punktów regulaminu Szkoły Spadochronowej KRAKSKY skutkować będzie natychmiastowym zawieszeniem w skokach lub usunięciem z terenu Aeroklubu.

 

 

 • Prawo do odstąpienia od Umowy i jego wyłączenie 

 

 1. W ciągu 14 dni od dokonania zamówienia (usugi/vouchera), jeśli usługa/voucher nie został/a jeszcze zrealizowana/y lub zarezerwowana/y, klient może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji usługi/vouchera bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Szkołę Spadochronową KRAKSKY pisemnie na adres spółki lub na adres rezerwacje@kraksky.pl.
 2. Decydując się na rezerwację, wymianę lub realizację usługi/vouchera – klient/obdarowany zgadza się na utratę prawa do odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu opisanego powyżej.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta, umowę uważa się za niezawartą, a kwota zapłacona za usługę/voucher zostanie zwrócona na rachunek bankowy klienta lub w inny sposób wskazany przez klienta i zaakceptowany przez Szkołę Spadochronową KRAKSKY.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi, jeżeli Szkoła Spadochronowa KRAKSY wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Szkołę Spadochronową KRAKSKY utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Szkoła Spadochronowa KRAKSKY zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z klientem umowy w sytuacji, kiedy realizacja usługi/vouchera okazałaby się niemożliwa (np. siła wyższa) – wówczas klientowi zwracana jest cała uiszczona zapłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Szkołę Spadochronową KRAKSKY ofertę zastępczą.

 

 

 • Tryb reklamacyjny 

 

 1. Sprzedawca posiada dostatecznie sformalizowaną  procedurę składania reklamacji i rozpoznaje reklamacje zgodnie z niniejszą procedurą.
 2. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji zawiadamiając o tym Szkołę Spadochronową KRAKSKY pisemnie na adres spółki lub na adres rezerwacje@kraksky.pl. W przypadku reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji usługi/vouchera, klient/obdarowany zgłasza reklamację w terminie nie późniejszym niż 7 dni od chwili realizacji usługi/vouchera lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

 • Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów , wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym:https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

 

 1. Klient, będący Konsumentem, ma prawo przykładowo   do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

 • Klauzula Force majeure (Siła wyższa)

 

 1. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą lub incydentem siły wyższej, w tym między innymi epidemią, powodzią, pożarem, burzą, brakiem surowców, strajkiem transportowym, strajkiem częściowym lub całkowitym, lub blokadą. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę, nie później niż 10 dni roboczych po wystąpieniu wspomnianego zdarzenia.
 2. Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie podczas utrzymywania się takich zdarzeń. 
 3. Niniejsza klauzula nie ogranicza w żaden sposób uprawnień konsumenckich. 

 

 

 • Ochrona danych osobowych

 

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności. 
 2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej. 

 

 

 • Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Prawem właściwym dla umów z Klientami jest prawo polskie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. nie ma zastosowania. 
 3. Wybór prawa polskiego jako właściwego nie pozbawia klientów ,będących konsumentami, ochrony przewidzianej dla nich przez prawo właściwe dla ich miejsca zwykłego pobytu w UE.  
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskie. 
 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. 

19.07.2021

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu